სასწავლო კურსები

შიდა აუდიტი ISO 19011

კურსის შესახებ კურსის დასრულების შემდგომ მონაწილე შეძლებს: იმსჯელოს ISO 19011 სტანდარტის მოთხოვნების შესახებ შეიმუშაოს შიდა აუდიტის პროცედურა და დოკუმენტური ფორმები დამოუკიდებლად ჩაატაროს პროცესების შიდა აუდიტი ISO19011 მოთხოვნების შესაბამისად შეიმუშაოს რეკომენდაციები ხარისხის...

ხარისხის მართვის სისტემა ISO 9001

კურსის შესახებ კურსის დასრულების შემდგომ მონაწილე შეძლებს: დამოუკიდებლად შეაფასოს ორგანიზაციაში არსებული მართვის სისტემა იმსჯელოს საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესახებ შეადაროს ორგანიზაციაში არსებული მართვის სისტემა სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს შეიმუშაოს ხარისხის პოლიტიკა, სტანდარტული...

© iq.ge 2016. Designed by gingers