ხარისხის მართვის სისტემა ISO 9001

კურსის შესახებ

კურსის დასრულების შემდგომ მონაწილე შეძლებს:

 • დამოუკიდებლად შეაფასოს ორგანიზაციაში არსებული მართვის სისტემა
 • იმსჯელოს საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესახებ
 • შეადაროს ორგანიზაციაში არსებული მართვის სისტემა სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს
 • შეიმუშაოს ხარისხის პოლიტიკა, სტანდარტული საოპერაციო პროცედურები (SOP), ინსტრუქციები, მეთოდოლოგიები და დოკუმენტური ფორმები
 • შეიმუშაოს კორექციული და პრევენციული ღონისძიებების სისტემა

სწავლების მეთოდოლოგია

 • სწავლება ეფუძნება ზრდასრულთა განათლების თანამედროვე პრინციპებს
 • სასწავლო დროის 60% ეთმობა პრაქტიკულ სამუშაოებს: ჯგუფური და ინდივიდუალური დავალებები, სავარჯიშოები, კაზუსები, ტესტები და ა.შ.
 • სასწავლო დროის 30% ეთმობა დისკუსიებსა და კონკრეტული შემთხვევების განხილვებს
 • სასწავლო დროის 10% ეთმობა ლექცია-პრეზენტაციას

ვისთვის არის საინტერესო?

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირებისთვის
 • სხვადასხვა სტრუქტურული რგოლის მენეჯერებისთვის
 • ხარისხის მენეჯერებისთვის
 • შიდა აუდიტორებისთვის
 • მათთვის, ვისაც აინტერესებს პროცესების და სისტემების ეფექტური მართვა
© iq.ge 2016. Designed by gingers