შიდა აუდიტი ISO 19011

კურსის შესახებ

კურსის დასრულების შემდგომ მონაწილე შეძლებს:

 • იმსჯელოს ISO 19011 სტანდარტის მოთხოვნების შესახებ
 • შეიმუშაოს შიდა აუდიტის პროცედურა და დოკუმენტური ფორმები
 • დამოუკიდებლად ჩაატაროს პროცესების შიდა აუდიტი ISO19011 მოთხოვნების შესაბამისად
 • შეიმუშაოს რეკომენდაციები ხარისხის მართვის სისტემის გაუმჯობესების საკითხებში

სწავლების მეთოდოლოგია

 • სწავლება ეფუძნება ზრდასრულთა განათლების თანამედროვე პრინციპებს
 • სასწავლო დროის 60% ეთმობა პრაქტიკულ სამუშაოებს: ჯგუფური და ინდივიდუალური დავალებები, სავარჯიშოები, კაზუსები, ტესტები და ა.შ.
 • სასწავლო დროის 30% ეთმობა დისკუსიებსა და კონკრეტული შემთხვევების განხილვებს
 • სასწავლო დროის 10% ეთმობა ლექცია-პრეზენტაციას

ვისთვის არის საინტერესო?

 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირებისთვის
 • სხვადასხვა სტრუქტურული რგოლის მენეჯერებისთვის
 • ხარისხის მენეჯერებისთვის
 • შიდა აუდიტორებისთვის
 • მათთვის, ვისაც აინტერესებს პროცესების და სისტემების ეფექტური მართვა
© iq.ge 2016. Designed by gingers