ISO 9001 ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა

ISO 9001 ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა

რას ნიშნავს ISO 9001 ხარისხის მართვა?
 • ISO 9001 სტანდარატიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (International Organization for Standardization) მიერ შემუშავებული და დადგენილი სტანდარტია
 • სტანდარტი აწესებს იმ მოთხოვნებს და სპეციფიკაციებს, რომლებსაც ორგანიზაციის მმართველობითი სისტემა და ყველა პროცესი უნდა აკმაყოფილებდეს
 • სტანდარტი ორგანიზაციის ფინანსებსა და ბუღალტერიას არ ეხება
 • სტანდარტი მიზნად ისახავს ორგანიზაციის დაინტერესებულ მხარეებზე ორიენტირებული მმართველობითი სისტემების დანერგვასა და ეფექტურ ფუნქციონირებას
 • სტანდარტის მიზანია დაეხმაროს ორგანიზაციებს გაზარდონ მომხმარებლების, კლიენტების და სხვა დაინტერესებული მხარეების კმაყოფილების ხარისხი, რაც თავისთავად აისახება ორგანიზაციების ფინანსურ კეთილდღეობასა და ინსტიტუციურ მდგრადობაში
რატომ ISO 9001 ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა?
 • ორგანიზაციაში იქმნება გამართული, ეფექტური და ეფექტიანი ხარისხის მართვის სისტემა
 • კლებულობს ორგანიზაციაში ხარვეზების, ცდომილებების, პრობლემების რაოდენობა და სიმძიმე
 • წარმოადგენს ISO 9001 სერტიფიცირების აუცილებელ და სავალდებულო წინაპირობას
 • ISO 9001 სერტიფიცირების შემთხვევაში:
  • ორგანიზაცია მოიპოვებს კონკურენტულ უპირატესობას ბაზარზე და სატენდერო კონკურსებში
  • იზრდება კომპანიის იმიჯი, რეპუტაცია და ნდობის ხარისხი
  • ადვილი ხდება ინვესტორების, დონორების ან/და პარტნიორი ორგანიზაციების მოზიდვა
 • ორგანიზაციის ფუნქციონირება ეფუძნება სისტემას და არა ცალკეული ინდივიდის მუშაობას!
სად შეიძლება დაინერგოს ISO 9001 სისტემა?
 • ნებისმიერი სიდიდის ბიზნეს კომპანიაში
 • საჯარო დაწესებულებაში
 • საზოგადოებრივ / არაკომერციულ ორგანიზაციაში
 • ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციის სტრუქტურულ ერთეულში

როგორ ხდება ISO 9001 სისტემის დანერგვა?

ეტაპი 1 – GAP ანალიზი
 • ორგანიზაციის შიდა ხარისხის მართვის სისტემის (Quality Management System – QMS) შესწავლა, ანალიზი და შედარება ISO 9001 სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებთან
 • ორგანიზაციაში არსებული QMS - ხარისხის მართვის სისტემის შესახებ ანგარიშის მომზადება
 • დეტალური სამოქმედო გეგმის წარდგენა იმის თაობაზე, თუ რა ღონისძიებები უნდა დანერგოს ორგანიზაციამ გამოვლენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად
ეტაპი 2 - ტრენინგები
 • ორგანიზაციის მმართველი რგოლის წარმომადგენლებს და საკვანძო პერსონალს უტარდებათ სერტიფიცირებული ტრენინგი თემაზე „ხარისხის მართვის სისტემები ISO 9001“
 • ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებში ხარისხის მართვის სისტემის (QMS) საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების გაცნობა და მათი პრაქტიკაში დანერგვის უნარების გამომუშავება
 • ორგანიზაციიდან წინასწარ შერჩეულ პირებს ასევე უტარდებათ სერტიფიცირებული ტრენინგი თემაზე ‘შიდა აუდიტი ISO 19011“
 • ტრენინგის მიზანია ორგანიზაციაში მომზადდეს ის პოტენციური კადრი, ვინც მომავალში დამოუკიდებლად შეძლებს შიდა აუდიტის განხორციელებას ISO 19011 მეთოდოლოგიის გამოყენებით.
 • სერტიფიცირებული და სტანდარტის მოთხოვნებში გათვითცნობიერებული პერსონალი ISO 9001 სერტიფიცირების ერთ-ერთ სავალდებულო პირობას წარმოადგენს
ეტაპი 3 - QMS სისტემის შემუშავება
ორგანიზაციის მმართველ გუნდთან აქტიური თანამშრომლობით IQ შეიმუშავებს:
 • ორგანიზაციის სტრატეგიულ დოკუმენტს
 • ორგანიზაციულ სტრუქტურას და სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს, მიზნებს, ამოცანებს, სამოქმედო გეგმებს და ა.შ.
 • ორგანიზაციის ყველა პროცესის სტანდარტულ საოპერაციო პროცედურებს (SOP), ინსტრუქციებს, მეთოდოლოგიებს
 • ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის და კონტროლის მექანიზმებს
 • ყველა სხვა სავალდებულო და ორგანიზაციის საქმიანობისთვის აუცილებელ რეგულაციებს, დოკუმენტებს
ეტაპი 4 - პილოტირება
 • ორგანიზაცია, წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში, კონსულტანტის აქტიური ჩარევისგან გამოუკიდებლად იწყებს ფუნქციონირებას უკვე შემუშავებული და დამტკიცებული სისტემის მიხედვით
 • ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია თითოეული თანამშრომლის მიერ სისტემით გათვალისწინებული ფუნქცია-მოვალეობების შესრულების უზრუნველყოფაზე
 • კონსულტანტი ასრულებს მენტორის და ქოუჩერის ფუნქციას
ეტაპი 5 - შიდა აუდიტი
 • შიდა აუდიტი წარმოადგენს ორგანიზაციაში უკვე დანერგილი ხარისხის მართვის სისტემების შეფასების პროცესს.
 • შიდა აუდიტი, ISO 9001 სერტიფიცირების სავალდებულო წინაპირობაა
 • შიდა აუდიტის დროს დგინდება:
  • რამდენად შესაბამისობაშია ორგანიზაციაში დანერგილი ხარისხის მართვის სისტემა ISO 9001 სტანდარტით და ორგანიზაციის შიდა მართვის სისტემით დადგენილ მოთხოვნებთან
  • რამდენად მზადაა ორგანიზაცია წარმატებით გაიაროს მასერტიფიცირებელი გარე აუდიტი და გახდეს ISO 9001 სერტიფიკატის მფლობელი
 • შიდა აუდიტის შედეგად შემუშავდება სავალდებულო ქმედებების და რეკომენდაციების ნუსხა, რომლებიც ორგანიზაციამ უნდა განახორციელოს და უნდა გაითვალისწინოს ხარისხის მართვის სისტემის შემდგომი განვითარების და ISO 9001 სერტიფიცირების მიზნით.
ეტაპი 6 - ISO 9001 სერტიფიცირება
 • ორგანიზაცია, სადაც დაინერგა ხარისხის მართვის ISO 9001 სისტემა და ჩატარდა შიდა აუდიტი, გადის მასერტიფიცირებელ აუდიტს.
 • მასერტიფიცირებელ ორგანოს ირჩევს კლიენტი ორგანიზაცია
 • IQ არ არის მასერტიფიცრებელი ორგანო!
 • კლიენტი ორგანიზაციის სურვილის შემთხვევაში, IQ ახდენს სერტიფიცირების პროცესის ფასილიტაციასა და მხარდაჭერას. აღნიშნული გულისხმობს:
  • მასერტიფიცირებელი კომპანიების მოძიებას ან/და კლიენტი ორგანიზაციის სურვილის შემთხვევაში მოწვევას ტენდერის/კონკურსის გარეშე
  • სერტიფიცირების შესახებ სატენდერო მოთხოვნების შემუშავებას
  • წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებების შეფასებასა და ანალიზს
  • მასერტიფიცირებელი აუდიტის პროცესის კოორდინაციას
  • მასერტიფიცირებელი აუდიტის პროცესში მხარდაჭერას
  • მასერტიფიცირებელი აუდიტის მოთხოვნების და რეკომენდაციების პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობას
 • ორგანიზაციას ენიჭება საერთაშორისო ხარისხის მართვის სისტემის ISO 9001 სერტიფიკატი
© iq.ge 2016. Designed by gingers