შიდა აუდიტი ISO 19011

შიდა აუდიტი ISO 19011

რას ნიშნავს შიდა აუდიტი ISO 19011?

 • ISO 19011 სტანდარატიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (International Organization for Standardization) მიერ დადგენილი სტანდარტია შიდა და მასერტიფიცირებელი აუდიტების შესახებ.
 • შიდა აუდიტი წარმოადგენს ორგანიზაციაში უკვე დანერგილი ISO 9001:2015 ხარისხის მართვის სისტემების შეფასების პროცესს
 • შიდა აუდიტის მიზანია დადგინდეს:
  • რამდენად შესაბამისობაშია ორგანიზაციის ხარისხის მართვის სისტემა ISO 9001:2015 სტანდარტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან
  • რამდენად მზადაა ორგანიზაცია წარმატებით გაიაროს მასერტიფიცირებელი აუდიტი და გახდეს ISO 9001:2015 სერტიფიკატის მფლობელი?
 • ISO 19011 სტანდარტი ორგანიზაციაში ფინანსური აუდიტის საქმიანობას არ არეგულირებს!

რატომ შიდა აუდიტი ISO 19011 ?

 • შიდა აუდიტის გარეშე ორგანიზაცია ვერ გაივლის ISO 9001:2015 სერტიფიცირების პროცესს და ვერ გახდება სერტიფიკატის მფლობელი!
 • შიდა აუდიტი ISO 19011 წარმოადგენს ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციაში პროცესების მონიტორინგის და კონტროლის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ მექანიზმს, რომელიც ეხმარება მმართველ რგოლს სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებაში.

სად შეიძლება ჩატარდეს შიდა აუდიტი ISO 19011?

 • ნებისმიერი სიდიდის და სფეროში მომუშავე ბიზნეს კომპანიაში
 • საჯარო დაწესებულებაში
 • საზოგადოებრივ / არაკომერციულ ორგანიზაციაში
 • ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციის სტრუქტურულ ერთეულში
© iq.ge 2016. Designed by gingers