GAP ანალიზი

GAP ანალიზი

რას ნიშნავს GAP ანალიზი?

GAP ანალიზი წარმოადგენს ორგანიზაციაში შიდა მართვის სისტემის დიაგნოსტირების პროცესს.

რატომ GAP ანალიზი?

GAP ანალიზის მიზანია დადგინდეს:
  • ორგანიზაციის სამომავლო მიზნები და ამოცანები
  • განვითარების რომელ ეტაპზე იმყოფება ორგანიზაცია ამჟამად
  • როგორია ორგანიზაციაში არსებული მმართველობითი, ოპერაციული და მხარდამჭერი პროცესების ეფექტიანობის და ეფექტურობის დონე
  • რამდენად შეესაბამება ორგანიზაციის შიდა მართვის სისტემა საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილ მოთხოვნებს
  • რა ქმედებები უნდა განახორციელოს ორგანიზაციამ იმისათვის, რომ მიაღწიოს დასახულ მიზნებსა და ამოცანებს.

სად შეიძლება ჩატარდეს GAP ანალიზი?

  • ნებისმიერი სიდიდის და მასშტაბის ბიზნეს კომპანიაში
  • საჯარო დაწესებულებაში
  • საზოგადოებრივ / არაკომერციულ ორგანიზაციაში
  • ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციის სტრუქტურულ ერთეულში
© iq.ge 2016. Designed by gingers