კონსულტაცია

GAP ანალიზი

  • დაადგინეთ და შეაფასეთ ორგანიზაციაში არსებული ფარული და თვალსაჩინო პრობლემების გამომწვევი რეალური მიზეზები
  • განსაზღვრეთ საერთაშორისო სტანდარტებთან ორგანიზაციის შესაბამისობის დონე
  • შეიმუშავეთ შესაძლო ხარვეზების თავიდან აცილების, უკვე არსებული ნაკლოვანებების გამოსწორების და სისტემის შემდგომი განვითარების ქმედითი ღონისძიებები

ISO 9001 ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა

მოახდინეთ ორგანიზაციული პროცესების სისტემატიზაცია და სტანდარტიზაცია საერთაშორისო ISO 9001 სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად

სოციალური პასუხისმგებლობა ISO 26000

იხელმძღვანელეთ საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებულ მეთოდოლოგიით, რომელიც დაეხმარება თქვენს ორგანიზაციას საქმიანობა აწარმოოს ყველა დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით

ISO 9001 სერტიფიცირება

მიიღეთ სერტიფიკატით დადასტურებული საერთაშორისო აღიარება ორგანიზაციის მართვის სისტემის გამართული მუშაობის, სანდოობის, კლიენტზე ორიენტირებული მიდგომების შესახებ

შიდა აუდიტი ISO 19011

  • შეამოწმეთ საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი მეთოდოლოგიით, თუ რამდენად ეფექტურად და ეფექტიანად ფუნქციონირებენ ორგანიზაციაში პროცესები და მასში ჩართული ადამიანები
  • შეამოწმეთ რამდენად შეესაბამება ორგანიზაციის მიერ მიღებული შედეგები სტრატეგიით გათვალისწინებულს
  • შეიმუშავეთ რეკომენდაციები სისტემის უწყვეტი განვითარებისთვის

ადამიანური რესურსების მართვის (HRM) სისტემის დანერგვა

  • შექმენით და პრაქტიკაში დანერგეთ ორგანიზაციაში ადამიანური კაპიტალის მართვის ეფექტური, განვითარებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა და სტრატეგია
  • შეიმუშავეთ და დანერგეთ ეფექტური მოტივაციის, წახალისების, პროფესიული და კარიერული განვითარების პროგრამები
  • პრაქტიკაში დანერგეთ ადამიანური რესურსების მუშაობის მონიტორინგის და კონტროლის მეთოდები

რისკების მართვა ISO 31000

განსაზღვრეთ, შეაფასეთ და პრევენციულად მართეთ გაუთვალისწინებელი მოვლენები საერთაშორისო სტანდარტებით რეკომენდირებული მეთოდოლოგიებით

© iq.ge 2016. Designed by gingers